Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op trainingscentrum Serene Ruimte (hierna te noemen SR) verzorgde cursussen en trainingen. Het meest recente cursus-, trainingsaanbod staat steeds vermeld op de website van SR: www.sereneruimte.nl. Onder het begrip training anders dan een schriftelijke training wordt verstaan een workshop, een cursus, een seminar of een training waarbij lijfelijke aanwezigheid van een cursist wordt verwacht. Onder een cursist wordt verstaan elke (natuurlijke) persoon die aan een training deelneemt.

1. Aanmelding trainingen

De cursist kan zich op ieder gewenst moment aanmelden voor een of meer trainingen. SR behoudt zich het recht voor een aanmelding zonder opgave van redenen te weigeren. Aanmelding kan via de website (www.sereneruimte.nl) of door te mailen naar info AT sereneruimte DOT nl. Met uw aanmelding verklaart u bekend en akkoord te zijn met de algemene cursusvoorwaarden. U ontvangt van SR een bevestiging van uw inschrijving evenals een factuur. In sommige gevallen wordt u verzocht om inschrijfgeld te voldoen. Na ontvangst van uw bevestiging en/of het inschrijfgeld is uw deelname aan de training gegarandeerd onder voorbehoud van wijzigingen zoals beschreven in punt 4. Indien een cursist zich inschrijft voor een training en de training wordt betaald door een derde, bijvoorbeeld een werkgever, dan dient bij een trainingsprijs boven de EUR 1.500,– altijd een getekend inschrijfformulier te worden ingestuurd. Zowel de cursist als de betalingsverantwoordelijke ontvangen een schriftelijke bevestiging van deelname aan de training.

2. Wijzigingen

SR behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling voor een training deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data. Bij annulering door SR wordt het betaalde cursusgeld geretourneerd. SR behoudt zich het recht voor om in noodzakelijke gevallen wijzigingen in trainingsinhoud, -data en eventuele andere specificaties van de training aan te brengen. SR is niet aansprakelijk voor de hieruit ten laste van de deelnemer en/of inschrijver voortkomende kosten en eventuele (gevolg)schade.
Het programma van een seminar en/of workshop staat beschreven in het meest recente voorlichtingsmateriaal en/of op de website van SR. SR behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen. SR zal de deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen. SR behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten/sprekers te vervangen door andere gelijkwaardige docenten/sprekers.

3. Lesgelden en financiële voorwaarden

Het lesgeld kan ineens of in geval van particuliere deelnemers in termijnen worden voldaan. De hoogte van het lesgeld staat vermeld op de website van SR . Voor een betalingsregeling dient een deelnemer zelf contact met het kantoor van SR op te nemen. Tenzij anders vermeld is of is overeengekomen is de betalingswijze voor deelname aan de training uitsluitend per bank- of giro-overschrijving. Het volledige lesgeld of de termijnbetaling dient steeds bij vooruitbetaling te worden voldaan. Alle door SR ter inning van achterstallige lesgelden te maken kosten, waaronder begrepen 15% buitengerechtelijke incassokosten, juridische kosten en wettelijke rente per kalendermaand, komen volledig ten laste van de nalatige cursist. SR is gerechtigd de toezending van eventueel verder lesmateriaal op te schorten totdat het achterstallige lesgeld alsnog geheel is voldaan.

4. Facturering en betaling

Door SR gehanteerde trainingsprijzen zijn in Euro en exclusief BTW. SR behoudt zich het recht voor de trainingsprijzen, voor zover wettelijk is verplicht c.q. toegestaan, te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de inschrijver. Indien SR de trainingsprijs verhoogt nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden, is de inschrijver gerechtigd zijn aanmelding te annuleren zonder dat daar kosten aan verbonden zijn en mits de annulering schriftelijk per aangetekend schrijven uiterlijk 2 weken na aankondiging van de prijsverhoging naar SR is gestuurd. Facturen voor trainingen dienen te zijn voldaan vóór aanvang van de betreffende training, tenzij anders vooraf is overeengekomen. SR kan toelating tot een training weigeren indien de verschuldigde kosten niet zijn voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen door het tekenen van een schuldverklaring.

5. Annulering door een cursist van een training anders dan een schriftelijke training.

Annulering van deelname aan een training seminar en/of workshop door de deelnemer is alleen schriftelijk mogelijk. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de deelnemer aan SR in geval van annulering tot vier weken voor aanvang van de training 25% van de trainingsprijs verschuldigd en in geval van annulering van 4 weken tot één week voor aanvang van de training 50% van de trainingsprijs verschuldigd. In geval van annulering binnen één week voor aanvang is de deelnemer aan SR het volledige trainingsgeld verschuldigd.Een overeenkomst met betrekking tot de deelname aan een door SR verzorgde training komt tot stand nadat het volledige inschrijfgeld door de deelnemer is voldaan. SR is gerechtigd de deelnemer de toegang tot een seminar en/of workshop te ontzeggen, indien het inschrijfgeld niet volledig is voldaan. Ingeval een deelnemer niet in staat is zelf een seminar en/of workshop bij te wonen, kan deze SR verzoeken een vervanger toe te laten. SR zal hieraan haar toestemming niet dan om redelijke gronden onthouden. SR is evenwel gerechtigd haar toestemming te onthouden, indien het inschrijfgeld niet geheel is voldaan.

6. Lesmateriaal

De cursist mag het lesmateriaal van de cursus (incl. geluidsdragers) behouden, indien en voor zover het volledige lesgeld is betaald. Alle rechten (van intellectuele eigendom) op het cursusmateriaal berusten te allen tijde bij SR . Het lesmateriaal mag door de cursist nimmer anders worden gebruikt dan voor persoonlijke studie. Iedere andere vorm van openbaarmaking en/of verveelvoudiging, de verkoop of het afstaan hiervan aan derden daaronder begrepen, is nimmer toegestaan.

7.. Incompany trainingen

Voor trainingen welke incompany voor een organisatie worden georganiseerd wordt altijd vooraf een schriftelijke offerte toegezonden aan de opdrachtgever. Indien er op de offerte door de opdrachtgever een akkoord wordt gegeven d.m.v. een emailbericht of een bericht per post, fax of telefoon, maakt SR een schriftelijke bevestiging met daarin de gemaakte afspraken over datum, aantal deelnemers, te verzorgen materiaal e.d. Voor annulering van een incompanytraining gelden dezelfde voorwaarden als genoemd onder punt 6.

12. Overige punten

Aanspraken op schadevergoeding SR kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van SR is te allen tijde per geval beperkt tot maximaal het bedrag van de door de cursist in het voorkomende geval betaalde lesgeld. 
Deelname is voor eigen verantwoordelijkheid. de cursist wordt er op gewezen bij de oefeningen binnen de eigen mogelijkheden te blijven. Mocht de cursist onder medische behandeling zijn, dient de cursist eerst te overleggen met artsof therapeut over het volgen van  de training/ cursis. Dit geldt eveneens voor cursisten die net een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

13. Wet bescherming persoonsgegevens

De door de cursist verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, worden opgenomen in de (klanten)administratie van SR. SR zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of anderszins ter beschikking stellen, tenzij dit geschiedt met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de cursist.

14. Klachten

 Mocht de cursist klachten hebben, dan dienen deze binnen 14 dagen na constatering hiervan te worden gemeld aan SR  . SR zal steeds trachten de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen.

15. Hiaten/onverbindendheid

Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden niet bindend zouden zijn of mochten worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-bindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel bindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet bindende bepaling.

16. Rechtskeuze en forumkeuze


Op de door SR met de cursist gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door SR en de cursist gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement Amsterdam bevoegd kennis te nemen. De inschrijver verklaart zich door aanmelding voor een training uitdrukkelijk met deze voorwaarden bekend en akkoord.

17-06-2022

Serene Ruimte

'Ontmoeting van'
Puur en Eenvoud in je Zelf

+31 (0) 6 241 649 26
info AT sereneruimte DOT nl

50.5
716
28
3.236.142.143